Bảo tồn và phát huy giá trị dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Chương trình hành động quốc gia về “Bảo tồn và phát huy giá trị Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh”. Trong đó, nội dung chính sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; tăng cường công tác quảng bá… Tổ chức liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh các cấp theo định kỳ.

Tiếp tục sưu tầm nghiên cứu các làn điệu Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh để bổ sung, làm giàu thêm kho tàng Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh; hình thành không gian diễn xướng cộng đồng, mở rộng các hình thức và môi trường sinh hoạt mới. Đưa dân Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh vào giảng dạy trong trường học và truyền dạy trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh. Tiếp tục ban hành cơ chế chính sách để duy trì tốt các câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Thực hiện chính sách đối với nghệ nhân và những người có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ, phát huy di sản.

Gửi phản hồi

Nguồn bài viết: Đại Đoàn Kết

Tin tức khác