Cà Mau cần đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tỉnh Cà Mau cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Trung tâm thành phố Cà Mau - Ảnh: Báo Cà  Mau

Trung tâm thành phố Cà Mau – Ảnh: Báo Cà Mau

9 tháng đầu năm 2015, kinh tế – xã hội của tỉnh Cà Mau tiếp tục phát triển, tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 6,5% đạt gần 19.800 tỷ đồng; trong đó, nông, lâm, thủy sản tăng 5,5%; công nghiệp, xây dựng tăng 3,8%; dịch vụ tăng 11,1%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 35,26 triệu (năm 2014 đạt 33,16 triệu). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, đúng hướng…

Các lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm; công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội đạt kết quả khá, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được triển khai và đạt kết quả tích cực. Đã quan tâm chỉ đạo việc áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính. Triển khai, thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tổ chức bộ máy hành chính tiếp tục được kiện toàn theo đúng quy định. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính.

Tuy nhiên, Cà Mau vẫn là tỉnh còn nhiều khó khăn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; chưa khai thác hết tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế – xã hội. Công tác cải cách hành chính chưa đồng bộ. Tai nạn giao thông còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Đời sống của một bộ phận người dân vùng sâu, vùng xa còn khó khăn.

Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Cà Mau cần khẩn trương rà soát để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Cà Mau đến 2020, định hướng đến 2030; hoàn thành Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh đến 2020.

Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, nhất là cải cách thủ tục đầu tư; mở rộng các hình thức đầu tư BOT, BTO, PPP…; tạo điều kiện thuận lợi để phát triển thị trường vốn; phát triển các hình thức liên doanh, liên kết đầu tư, góp vốn đầu tư bằng tài sản.

Bên cạnh đó chỉ đạo quyết liệt để đạt mục tiêu giảm tai nạn giao thông từ 5 – 10% theo Nghị quyết của Quốc hội; tập trung công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông; tiếp tục quản lý chặt kinh doanh vận tải, kiểm soát tải trọng phương tiện tham gia giao thông.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Cà Mau đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo “cơ chế một cửa và một cửa liên thông”. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về tinh giản biên chế. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ.

Gửi phản hồi

Nguồn bài viết: Báo Điện Tử Chính Phủ

Tin tức khác