Cải cách hành chính cần phối hợp thực hiện đồng bộ

Tác giả: Đức Hiệp – Phạm Hồng Đạc

Theo nguồn tin Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc – Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ nội dung của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020, ngoài ra cần tăng cường công tác chỉ đạo và đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp về kết quả cải cách hành chính.

Xem cải cách hành chính là yếu tố then chốt để thu hút đầu tư và phát triển đất nước.

image001

Ảnh minh họa về quy trình xử lý hồ sơ (văn bản) gửi đến qua nhiều công đoạn

Trong năm 2015, công tác cải cách hành chính (CCHC) đã được các bộ, ngành, địa phương rất quan tâm tổ chức thực hiện. Các lĩnh vực cải cách thể chế, tổ chức bộ máy, thủ tục hành chính, công vụ, công chức, tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính đạt được kết quả rõ rệt, thiết thực, góp phần tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế – xã hội năm 2015 của cả nước.
Công tác CCHC trong thời gian qua vẫn còn một số mặt hạn chế, như: Thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực còn chồng chéo giữa các đơn vị, cơ quan hành chính, quy trình chưa thật cụ thể hóa và công khai chi tiết. Để khắc phục những hạn chế trên, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện đồng bộ các nội dung của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020.

Thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính thật mạnh mẽ

Ảnh minh họa nhân viên xử lý công việc trên máy tính để trả lời trực tiếp cho khách hàng

Ảnh minh họa nhân viên xử lý công việc trên máy tính để trả lời trực tiếp cho khách hàng

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, bãi bỏ các thủ tục hành chính rườm rà, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, và phải công bố công khai, minh bạch các quy trình thủ tục, tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp; đổi mới mạnh mẽ việc giải quyết thủ tục hành chính theo hướng trực tiếp, tập trung, có sự giám sát của cấp có thẩm quyền, sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức liên quan.
Cải cách thủ tục hành chính nhằm thúc đẩy việc thực hiện quyền tự do kinh doanh của công dân trong các ngành nghề mà pháp luật không cấm theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Luật Đầu tư. Bên cạnh đó, cải cách thủ tục hành chính đểnâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg. Ngoài ra, lãnh đạo các cơ quan cần quan tâm tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.
Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo hướng tin gọn, hiệu quả và xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng đủ năng lực xử lý công việc. Ngoài ra Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành nghiêm túc thực hiện quy định không thành lập phòng trong Vụ hoặc thành lập phòng mới trong Cục. Đồng thời tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức theo vị trí việc làm đã được phê duyệt.
Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đổi mới quy trình, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác thi tuyển công chức, viên chức đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, chất lượng trong công tác tuyển dụng.

Xem việc ứng dụng công nghệ thông tin là yếu tố then chốt trong thực hiện cải cách hành chính.

Với những thành quả đạt được trong cải cách hành chính trong thời gian qua, năm 2016 sẽ là nền tảng để các bộ, ngành, địa phương sớm hoàn thành thực hiện đồng bộ nội dung của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước trong 5 năm còn lại (2015-2020), và sớm triển khai xã hội hóa dịch vụ công, đổi mới tổ chức, hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng đổi mới cơ chế hoạt động gắn với lộ trình thực hiện tính giá dịch vụ sự nghiệp công.

Gửi phản hồi

Tin tức khác