Tổ chức Hội thảo khoa học: Văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tại chỗ vùng Tây Nguyênpuf

Tác giả: Lan Anh

Hội thảo khoa học: Văn hóa truyền thống (VHTT) các dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ vùng Tây Nguyên “Bảo tồn và phát huy các giá trị” sẽ diễn ra tại tỉnh Đắk Lắk từ ngày 29/7 đến 30/7/2016.

Lễ trưởng thành của dân tộc Ê Đê, Tây Nguyên

Lễ trưởng thành của dân tộc Ê Đê, Tây Nguyên

Theo Quyết định số 1904/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hội thảo khoa học: VHTT các DTTS tại chỗ vùng Tây Nguyên “Bảo tồn và phát huy các giá trị” sẽ tập trung vào nhóm chủ đề chính như: Các giá trị văn hóa của DTTS vùng Tây Nguyên và việc phát huy giá trị văn hóa nhằm phát triển du lịch, phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước nâng cao đời sống người dân; Chủ trương, chính sách của Nhà nước về công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của người DTTS tại chỗ Tây Nguyên; Công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của người DTTS tại chỗ ở các tỉnh Tây Nguyên trong thời gian qua; Vấn đề bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị văn hóa của các di tích lịch sử ở vùng Tây Nguyên; Vấn đề bảo tồn nghề và làng nghề DTTS tại chỗ ở các địa phương vùng Tây Nguyên; Ứng dụng kinh nghiệm bảo tồn, phát huy các giá trị VHTT người DTTS trên thế giới vào trường hợp Tây Nguyên; Kinh nghiệm và đề xuất mô hình liên kết giữa các nhà khoa học với nhà quản lý nhằm phát huy giá trị VHTT các dân tộc tại chỗ vùng Tây Nguyên;…
Việc tổ chức Hội thảo nhằm mục đích tăng cường mối liên kết bền chặt giữa các nhà nghiên cứu khoa học và các nhà quản lý văn hóa trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị VHTT các DTTS tại chỗ vùng Tây Nguyên. Qua đó, tổng hợp những kết quả nghiên cứu VHTT các DTTS tại chỗ vùng Tây Nguyên trong thời gian qua; định hướng những vấn đề còn tồn tại cần tiếp tục nghiên cứu trong tương lai; Xây dựng diễn đàn mở để các nhà nghiên cứu và các nhà quản lý văn hóa bàn luận, trao đổi kinh nghiệm, đóng góp ý kiến trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị VHTT các DTTS tại chỗ vùng Tây Nguyên.
Hội thảo dự kiến tổ chức tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk – 12 Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, trong 02 ngày (từ 29/7 – 30/7/2016).

Gửi phản hồi

Nguồn bài viết: Cinet.vn

Tin tức khác