Hậu Giang: Tuyệt đối không được yêu cầu dân đóng góp bắt buộc vào xây dựng nông thôn mới

Tác giả: PV
Đầu tháng 12 năm 2015, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã có Công văn chỉ đạo các Sở, ban ngành và địa phương quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản kéo dài, hoặc huy động quá sức dân,hạ thấp chất lượng các tiêu chí thì người đứng đầu chịu trách nhiệm, kiểm điểm và xử lý kỷ luật nghiêm khắc.

Cụ thể nội dung Công văn: việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới phải căn cứ khả năng, nguồn lực và điều kiện thực tế của từng địa phương. Đặc biệt, chú trọng đến công tác giảm nghèo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chú trọng hướng dẫn, tổ chức, hỗ trợ người dân chủ động thực hiện các nội dung về phát triển y tế, văn hóa, xã hội, tạo cảnh quan môi trường nông thôn, giữ gìn và phát huy  bản sắc văn hóa truyền thống, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, từng bước đẩy lùi tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu, đảm bảo sự bình yên cho cuộc sống của người dân nông thôn.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tuyệt đối không được yêu cầu dân đóng góp bắt buộc, không được huy động quá sức dân; không được yêu cầu những hộ dân nghèo, người già, người tàn tật, hộ khó khăn, gia đình chính sách, đối tượng hưởng trợ cấp xã hội phải đóng góp; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu và tự nguyện tham gia, không quy định cụ thể mức đóng góp của người dân. 

Việc huy động đóng góp của người dân phải được bàn bạc dân chủ, đồng tình và nhất trí của nhân dân.

Gửi phản hồi

Tin tức khác