Hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2010-2015

Tác giả: Trí Thiện – Nguyễn Phú Hoàng Sơn Dương

Nhằm thu hút đông đảo cán bộ, CNVC-LĐ tham gia các phong trào thi đua yêu nước, 5 năm qua, LĐLĐ tỉnh đã đổi mới hình thức tổ chức phong trào thi đua ở cấp tỉnh, đồng thời tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc đổi mới các hình thức, hoạt động thi đua ở ngành, huyện, thành phố, cơ sở phù hợp và thiết thực. Các hình thức triển khai công tác thi đua và phong trào thi đua trong hệ thống công đoàn thời gian qua khá phong phú, đa dạng, gặt hái nhiều kết quả đáng khích lệ.

tien tien

Ngày 07/5/2015, Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2010-2015.

Cụ thể, 100% LĐLĐ huyện, thành phố, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh đã triển khai phát động và tổ chức hiệu quả “Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong ngành, địa phương, cơ sở. Trong 5 năm 2010-2015, đã có hơn 23 ngàn lượt cán bộ CNVC-LĐ đạt danh hiệu CSTĐCS, hơn 1000 cán bộ, CNVC-LĐ đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh, bộ, ngành Trung ương. Theo các đơn vị báo cáo, từ năm 2010 đến năm 2014 đã có 286 đề tài KH được đưa vào ứng dụng và làm lợi hơn 3,6 tỷ đồng; 2.364 sáng kiến được ứng dụng vào sản xuất kinh doanh, công tác, làm lợi hơn 38,7 tỷ đồng.

Nhiều công trình sản phẩm mới đạt chất lượng cao, được tổng kết khen thưởng ở các cấp, đã góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển KTXH của tỉnh nhà. Song song đó, “Phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn” luôn được LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành đẩy mạnh, theo đó, đã có nhiều tiến bộ KHKT được cơ quan, đơn vị nghiên cứu và ứng dụng, tạo sự chuyển biến về chất trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, thúc đẩy sản xuất hàng hóa, chuyển đổi cơ cấu kinh tế ở nông thôn. Bên cạnh đó, nhận thức được tầm quan trọng của công tác xây dựng gia đình, nhất là xât dựng gia đình trong thời kỳ CNH-HĐH và hội nhập kinh tế thế giới, thời gian qua, các cấp công đoàn luôn quan tâm và đẩy mạnh hoạt động nữ công và phong trào nữ CNVC-LĐ. Thông qua phong trào thi đua “Giỏi việc nhà, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực hoạc tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” đã góp phần bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho nữ CNVC-LĐ về những giá trị đạo đức truyền thống, về phẩm chất người phụ nữ trong thời kỳ mới, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, kiến thức pháp luật, đặc biệt là chế độ chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em…
Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, vẫn còn nhiều tồn tại trong công tác thi đua như: phong trào thi đua vẫn chưa phát triển đều khắp, liên tục; việc xây dựng, nhân điển hình còn nhiều hạn chế, vì vậy, số tập thể lao động giỏi, lao động xuất sắc, cá nhân CSTĐ, điển hình tiên tiến chưa nhiều. Nhận thức về thi đua vẫn chưa được đầy đủ. Công tác chỉ đạo thiếu đồng bộ. Hoạt động tổ chức thi đua còn nhiều lúng túng, hạn chế, nhất là trong các doanh nghiệp, ngoài quốc doanh…
Vì vậy, trong thời gian tới, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã đưa ra một số giải pháp cụ thể để thực hiện tốt hơn phong trào thi đua trong CNVC-LĐ như: tiếp tục tuyên truyền các văn bản của Chính phủ, của Tổng LĐLĐ về công tác thi đua, khen thưởng trong CNVC-LĐ; hướng dẫn các cấp công đoàn phát động và tổng kết thi đua hàng năm hoặc đột xuất, chủ động xây dựng kế hoạch, xác định mục tiêu, phạm vi, đối tượng và nội dung tổ chức phong trào thi đua; tuyên truyền, phát động thi đua; tổ chức đôn đốc, hướng dẫn đoàn viên, CNVC-LĐ trong quá trình thi đua. Công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở phối hợp với cơ quan quản lý đồng cấp tổ chức đăng ký liên kết thi đua thực hiện các công trình trọng điểm của tỉnh. Đăng ký gắn biển các công trình, sản phẩm…

Tại Hội nghị, Liên đoàn lao động tỉnh đã phát động thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KTXH và các chương trình trọng điểm của tỉnh trong năm 2015 và các năm tới. Theo đó, toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVC-LĐ quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển KTXH năm 2015; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ do Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đề ra; vận động công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên công đoàn tích cực, năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, kinh doanh, quản lý kinh tế, quản lý xã hội; chung tay đồng hành cùng doanh nghiệp tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao hơn, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ về QP-AN…

Với những kết quả đáng khích lệ trên, dịp này, LĐLĐ tỉnh đã trao Giấy chứng nhận điển hình tiên tiến cho 27 tập thể và 81 cá nhân đã đạt danh hiệu điển hình tiên tiến trong CNVC-LĐ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2015. Đặc biệt, Thường trực LĐLĐ tỉnh đã thống nhất bình chọn và giới thiệu 1 tập thể và 04 cá nhân đi dự Đại hội thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ toàn quốc lần thứ IX.

Trả lời

Tin tức khác