Khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị Khóa I năm 2019

Tác giả: N.T

Ngày 23/8/2019, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 1 tổ chức lễ khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị Khóa I năm 2019. Tham dự có Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy  -Giám dốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 1 Nguyễn Trung Châu Tuyên.

KHAI GIANG SO CAP CHINH TRI (15)

Khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị Khóa I năm 2019

Trong 2 tháng học tập, 47 học viên là cán bộ, đảng viên thuộc các đơn vị trong và ngoài hệ thống chính trị Quận 1 được học 18 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh  nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hàng động cách mạng của Đảng; Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo nhân dân đấu trnh giành chính quyền; Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống xâm lược và xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc (1945 – 1975); Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước quá độ lên Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975 2011)…

KHAI GIANG SO CAP CHINH TRI (19)

Khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị Khóa I năm 2019

Phát biểu tại buổi khai giảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy  -Giám dốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 1 Nguyễn Trung Châu Tuyên mong rằng các học viên cố gắng học tập để hoàn thành khóa học.

Trả lời

Tin tức khác