Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải vị lãnh đạo gương mẫu, chí công vô tư, gần gũi, gắn bó với dân.

Tác giả: PV

Đồng chí Phan Văn Khải sinh ngày 25/12/1933 tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TPHCM. Được thừa hưởng truyền thống yêu nước của quê hương và gia đình, đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng. Năm 1947, khi 14 tuổi đồng chí tham gia Đội thiếu nhi cứu quốc xã. Tháng 7/1959 đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Với hơn 70 năm hoạt động cách mạng, từ khi tham gia phong trào cách mạng ở quê hương Hóc Môn, Gia Định đến khi giữ cương vị đứng đầu Chính phủ, cuộc đời của đồng chí Phan Văn Khải gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Trên các cương vị là Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước; Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị; Phó Thủ tướng Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ, Đồng chí luôn trăn trở, tìm tòi, tâm huyết với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, cùng với Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến hành công cuộc đổi mới, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, tăng cường quốc phòng-an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế, thu được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử.

Trong công tác, Đồng chí là một cán bộ tiên phong, gương mẫu, phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư lãnh đạo có tầm tư duy chiến lược, bản lĩnh, sáng tạo, tận tụy; luôn lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân gắn bó với nhân dân, được đồng chí, đồng bào tin cậy, quý mến, bạn bè quốc tế trân trọng; có nhiều đóng góp quan trọng vào việc hoạch định, tổ chức thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

Với 85 tuổi đời, 59 tuổi Đảng, đồng chí Phan Văn Khải đã phấn đấu trọn đời mình và có những cống hiến lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Đảng, Nhà nước đã trao tặng Đồng chí nhiều phần thưởng cao quý, như Huân chương Sao Vàng, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều Huân, Huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế. Cuộc đời hoạt động cách mạng của Đồng chí là tấm gương sáng để đồng bào, đồng chí, cán bộ và chiến sỹ cả nước trân trọng, học tập và noi theo.

Gửi phản hồi

Tin tức khác