Nhọc nhằn kiểm định văn bằng quốc tế

Tác giả: TT - Hồ Hiệp

Hệ thống giáo dục hiện nay trên thế giới có nhiều khác biệt và chưa có sự thống nhất giữa các quốc gia. Chính vì vậy, mỗi quốc gia đã tự xây dựng riêng cho mình một thang bậc luật pháp để quản lý và điều hành.

untitled

Hiện nay nhiều người Việt Nam đang có dấu hiệu sính kiểm định văn bằng mà không nắm rõ quy định của pháp luật.

Ở Việt Nam, thẩm quyền phê duyệt chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ quy định như sau: Theo Luật giáo dục đại học 2012, Điều 45. Liên kết đào tạo với nước ngoài, tại Khoản 4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; Giám đốc đại học phê duyệt chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tổ chức tại đại học.

Tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định trình tự thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp theo Điều 3. Công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp tại Khoản 1 quy định: Văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được công nhận trong các trường hợp sau đây: “c)Văn bằng được cấp bởi các cơ sở giáo dục phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục đại học ở nước ngoài mà chương trình giáo dục đã được cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục của nước đó công nhận hoặc được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của nước đó cho phép thành lập và được phép cấp bằng”, và tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục nêu rõ: “Việc kiểm tra, thi, đánh giá, công nhận hoàn thành chương trình môn học, mô đun, trình độ đào tạo, công nhận tốt nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam nếu cấp văn bằng, chứng chỉ của Việt Nam hoặc theo quy định của pháp luật nước ngoài nếu cấp văn bằng, chứng chỉ của nước ngoài.”

Vì vậy, văn bằng thạc sĩ, tiến sĩ do các trường đại học nước ngoài cấp cho học viên tham gia học tập trực tiếp tại trường ở nước ngoài và điều kiện các trường này phải được Quốc gia đó cấp phép và công nhận theo pháp luật của nước họ là phù hợp với quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế. Như vậy việc tham gia học tập trực tiếp tại nước ngoài mà trường đó được quốc gia đó cấp phép và công nhận thì hiển nhiên văn bằng được công nhận mà không cần phải kiểm định.

Nếu học viên tham gia học tập chương trình liên kết với nước ngoài đào tạo trên lãnh thổ Việt Nam, điều kiện tiên quyết chương trình đó phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Giám đốc đại học phê duyệt chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài, khi đó văn bằng mới được công nhận. Ngược lại khi chưa được Bộ hoặc Giám đốc phê duyệt chương trình liên kết xem như văn bằng đó không được công nhận.

untitledd

Và tại Điều 5. Trình tự thủ tục công nhận vằn bằng: “Khoản 2. Đối với bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ và bằng tiến sĩ quy định:  a) Người có văn bằng, có đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của người có văn bằng, có nguyện vọng đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp…”

Do đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ kiểm định những ai có nhu cầu và không bắt buộc kiểm định đối với những người có văn bằng học tập tại nước ngoài và trường đó được quốc gia đó cấp phép và công nhận.

 

Trả lời

Nguồn bài viết: Luật giáo dục 2012 và Quyết định 2007 của Bộ giáo dục và Đào tạo kèm quy định

Tin tức khác