Phát triển dân số trong thời kỳ mới

Tác giả: Đạt

Trong thời gian qua, việc hội nhập của Việt Nam đối với thế giới ngày càng sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Mục tiêu cốt lõi chủ yếu là tập trung cho con người và vì con người của Đảng và nhà nước ta.

Khám sức khỏe định kỳ cho cong nhan lao dong (1)

Khám sức khỏe định kỳ cho công nhân lao động 

Ngay từ khi công cuộc đổi mới được khởi sướng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng diễn ra từ ngày 15-18/12/1986 tại thủ đô Hà Nội từ những nhiệm vụ, mục tiêu do Đại hội thứ VI đề ra như: Đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, chính sách xã hội, kế hoạch hoá dân số và giải quyết việc làm cho người lao động. Chăm lo đáp ứng các nhu cầu giáo dục, văn hoá, bảo vệ và tăng cường sức khoẻ của nhân dân…  Trong những năm qua, Mặt dù công tác dân số luôn được Đảng và nhà nước ta quan tâm nhưng đến sau đại hội toàn quốc lần thứ 11 vẫn chưa có sự đột phá trong chỉ đạo về công tác dân số. Sự ra đời của Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, về công tác dân số trong tình hình mới nhấn mạnh: “Tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ Kế hoạch hóa gia đình sang Dân số và Phát triển”. Chính phủ đã ra Nghị quyết số 137/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW. Là một bước tiến quan trọng trong việc đánh giá cụ thể và quan điểm chỉ đạo rõ ràng khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với con người và vì con người trong tình hình mới. Công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình luôn được Chính phủ Việt Nam coi là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, việc chuyển hướng chính sách dân số từ dân số – kế hoạch hóa gia đình sang chính sách dân số và phát triển là một nhu cầu tất yếu. Nhưng để thực hiện được điều đó, đối công tác dân số hiện nay là một thách thức vì đây là vấn đề đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị do đó việc ban hành NQ 21 là hết sức cần thiết và đồng thời sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, của cả hệ thống chính trị và nhân dân đối với công tác dân số trong tình hình mới; khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác dân số thời gian qua, đảm bảo thực hiện đạt mục tiêu, phấn đấu các chỉ tiêu cụ thể của Nghị quyết số 21-NQ/TW đề ra, góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững… Chương trình đã đề ra 7 giải pháp cụ thể để đạt được các mục tiêu như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp; đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động về công tác dân số; hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về dân số; phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ dân số; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ dân số; tăng cường hợp tác quốc tế. Việc giao trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện NQ21 cũng được nêu cụ thể như: Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng, ban hành hướng dẫn đưa chính sách dân số vào hương ước, quy ước của thôn, bản, tổ dân phố phù hợp với các quy định của pháp luật; rà soát, kiến nghị điều chỉnh hoặc bãi bỏ các quy định về xử lý vi phạm trong công tác dân số không phù hợp với quy định của pháp luật. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án tầm soát, chuẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 nhằm phát triển mạng lưới, nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn, khám sức khỏe trước hôn nhân; dịch vụ tầm soát, chuẩn đoán, điều trị sớm một số bệnh, tật trước sinh, sơ sinh và hỗ trợ sinh sản… Để NQ21 đạt được mục tiêu đề ra thì các nội dung triển khai cụ thể để thực hiện về dân số phải phù hợp với người dân ở mỗi vùng miền, khu vực và đặc biệt là người dân ở những nơi còn khó khăn phải cụ thể. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nội dung truyền thông, giáo dục phải chuyển mạnh sang chính sách dân số và phát triển.

dan so (1)

Ảnh minh hoạ

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con, bảo đảm quyền và trách nhiệm trong việc sinh con và nuôi dạy con tốt. Tập trung vận động sinh ít con hơn ở vùng, đối tượng có mức sinh cao; duy trì kết quả ở những nơi đã đạt mức sinh thay thế; sinh đủ 2 con ở những nơi có mức sinh thấp.

Nâng cao nhận thức, thực hành về bình đẳng giới; đẩy mạnh truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Tạo chuyển biến rõ nét ở những vùng có tỉ số giới tính khi sinh cao.

Việc thông tin truyền thông đến người dân phải được cập nhật thường liên tục, phát huy vai trò của đội ngũ tuyền viên, báo chí. Nâng cao năng lực cho phóng viên, biên tập viên, trong đó, tổ chức tập huấn, phổ biến cho phóng viên, biên tập viên phụ trách chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về về công tác dân số trước các các sự kiện có quy mô quốc gia hoặc có tính chất quan trọng về những nội dung cần truyền thông, đặc biệt là những thông tin mang tính định hướng dư luận tạo sự chuyển biến mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và nhằm mục đích nâng cao nhận thức và hành động của người dân tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Trả lời

Tin tức khác