Quảng Nam: Người làm công tác phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học được hỗ trợ và phụ cấp

Tác giả: Trí Thiện – Nguyễn Phú Hoàng Sơn Dương

Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết định thực hiện mức chi hỗ trợ và phụ cấp cho người làm công tác phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2015 theo Nghị quyết số 138/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, Kỳ họp thứ 12.

quang nam

Chi hỗ trợ cho người làm công tác phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, xóa mù chữ Đối tượng áp dụng là các cơ sở giáo dục sử dụng ngân sách Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo; cán bộ, giáo viên tham gia công tác xoá mù chữ và phổ cập giáo dục các cấp; các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học, Ban Chỉ đạo thực hiện phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi đến phổ cập giáo dục trung học cơ sở cấp huyện và xã.

Nguồn kinh phí thực hiện từ kinh phí Trung ương hỗ trợ hằng năm thực hiện Dự án hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giáo dục và đào tạo và kinh phí sự nghiệp giáo dục tại địa phương. Mức chi hỗ trợ và phụ cấp cụ thể như sau:

Huy động số người mù chữ, tái mù chữ trong độ tuổi 15 – 60 đến lớp xóa mù chữ, mức chi 50.000 đồng/học sinh đến lớp và hoàn thành chương trình trong năm học.

Huy động trẻ trong độ tuổi giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở đang bỏ học hoặc chưa có điều kiện đến trường vào các lớp phổ cập hoặc trở lại nhà trường tiếp tục học; huy động, vận động, tạo điều kiện để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật được học tập tại các cơ sở giáo dục đại trà hoặc các cơ sở giáo dục hòa nhập, cơ sở giáo dục chuyên biệt, mức chi 40.000 đồng/học sinh đến lớp và hoàn thành chương trình trong năm học.

Huy động trẻ em 6 tuổi sau ngày tựu trường chưa đến lớp vào lớp 1 để thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2; huy động trẻ em độ tuổi 11 đã hoàn thành chương trình tiểu học, sau ngày tựu trường chưa đến lớp vào học lớp 6 để thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi, mức chi 30.000 đồng/học sinh đến lớp và hoàn thành chương trình trong năm học.

Chi thắp sáng đối với lớp học phổ cập ban đêm, xoá mù chữ, mức chi 40.000 đồng/lớp/tháng theo thời gian thực học. Chi mua hồ sơ, sổ sách, ấn phẩm theo dõi quá trình học tập (sổ đầu bài, số điểm cá nhân, số điểm lớp, sổ đăng bộ, học bạ học viên…); chi hỗ trợ mua văn phòng phẩm cho giáo viên (vở giáo án, phấn viết, bút…), mức chi 200.000 đồng/lớp/năm học. Chi hỗ trợ hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện phổ cập từ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi đến phổ cập giáo dục trung học cơ sở: Đối với cấp huyện, thị xã, thành phố: mức chi 500.000 đồng/tháng; đối với cấp xã, phường, thị trấn: mức chi 300.000 đồng/tháng. Thời gian hỗ trợ 12 tháng/năm.

Chi phụ cấp cho người làm công tác xóa mù, phổ cập: Phụ cấp 0,15 mức lương cơ sở/người/tháng, đối với người trực tiếp làm công tác xoá mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tại phòng giáo dục và đào tạo huyện, thị xã, thành phố (số lượng 02 người/huyện, thị xã, thành phố). Phụ cấp 0,1 mức lương cơ sở/người/tháng, đối với người trực tiếp làm công tác xoá mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tại các trường học (số lượng 01 người/trường).

Trả lời

Tin tức khác