Thừa Thiên Huế xếp thứ 19 về Chỉ số cải cách hành chính năm 2014

Tác giả: Hồ Đức Hiệp

Ngày 4 tháng 9 năm 2015, Bộ Nội Vụ vừa công bố Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2014 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

untitled

Theo quy định tại Quyết định số 1294/QĐ-BNV Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) được xây dựng riêng cho cấp bộ và cấp tỉnh. Theo đó ở cấp Trung ương có 19 bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện xác định PAR INDEX. Ở cấp địa phương là 63 UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là đối tượng xác định PAR INDEX.

PAR INDEX cấp bộ gồm 7 lĩnh vực, 31 tiêu chí và 89 tiêu chí thành phần. PAR INDEX cấp tỉnh gồm 8 lĩnh vực, 34 tiêu chí và 104 tiêu chí thành phần. Việc đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần được thực hiện theo các phương pháp: Tự đánh giá, chấm điểm của các bộ, các tỉnh theo thang điểm đã quy định; Bộ Nội vụ thẩm định điểm của các bộ, tỉnh tự đánh giá, chấm điểm với sự tư vấn của Hội đồng thẩm định và điểm đánh giá qua điều tra xã hội học.

Qua kết quả công bố, kết quả xác định PAR INDEX năm 2014 của các bộ, cơ quan ngang bộ đã cho thấy những nỗ lực và kết quả đạt được trong tổ chức thực hiện cải cách hành chính nói chung. Giá trị trung bình PAR INDEX của 19 bộ, cơ quan ngang bộ đạt được là 76,99%, cao hơn so với năm 2012 nhưng lại thấp hơn so với năm 2013, giảm 0,26%.

Kết quả PAR INDEX của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có sự tăng đều về điểm số, giá trị trung bình cao hơn so với giá trị trung bình PAR INDEX của các bộ. Giá trị trung bình PAR INDEX của các tỉnh, thành phố là 81,21%, cao hơn so với năm 2013 3,65% và cao hơn so với năm 2012 là 5,13%.

Theo bảng kết quả PAR INDEX của năm 2014, tỉnh Thừa Thiên Huế xếp thứ 19/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (năm 2013, tỉnh Thừa Thiên Huế xếp thứ 41).

Với kết quả đạt được là nhờ sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt và thường xuyên của ban lãnh đạo tỉnh trong thời gian qua về cải cách hành chính.

Trả lời

Tin tức khác