Tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” khu vực Tây Nguyên

Tác giả: Lan Phạm

Ngày 09/1/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có Công văn số 66/BCĐ-VPTTBCĐ gửi Ban Chỉ đạo Tây Nguyên về việc báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” khu vực Tây Nguyên.
Theo báo cáo, từ khi phát động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (sau đây gọi tắt là Phong trào) đến nay, Đảng và Nhà nước luôn nhất quán quan điểm chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng Phong trào; để các nội dung văn hóa của Phong trào thấm sâu vào mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội, tạo sự chuyển biến tích cực trong tư tưởng, đạo đức, lối sống và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Biểu diễn Cồng chiêng Tây Nguyên.

Biểu diễn Cồng chiêng Tây Nguyên.

Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương đã tăng cường tổ chức các đoàn kiểm tra, khảo sát đánh giá tình hình thực tế ở cơ sở, các văn bản chỉ đạo được cụ thể hóa và định hướng sâu sắc trong các hoạt động của từng phong trào; tổ chức nhiều cuộc giao ban cụm nhằm đánh giá tình hình thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương, kịp thời điều chỉnh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách, tiêu chí xây dựng các danh hiệu văn hóa phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, vùng miền.

Ở địa bàn khu vực Tây Nguyên nói riêng, cùng với việc triển khai và tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), BCĐ các cấp đã kịp thời triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI); các cấp ủy Đảng, chính quyền ở các địa phương đã quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện Phong trào;…

BCĐ các tỉnh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn bằng các kế hoạch cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện Phong trào; 100% cấp ủy Đảng và chính quyền đã đưa chỉ tiêu, kế hoạch phấn đấu thực hiện Phong trào giai đoạn 2015 – 2020 vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Phong trào 15 năm qua còn gặp nhiều khó khăn và bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập cần được khắc phục và tháo gỡ như: Địa bàn khu vực Tây Nguyên rộng lớn, dân cư thưa thớt, hạ tầng cơ sở còn nhiều yếu kém, dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc ít người. Bên cạnh đó, việc phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về Phong trào chưa được thực hiện đúng quy trình bình xét các danh hiệu theo quy định tại các Thông tư; Công tác kiểm tra Phong trào chưa tiến hành thường xuyên; hoạt động của BCĐ các cấp, nhất là cấp cơ sở còn yếu, chưa phát huy được vai trò tự quản cộng đồng…

Đặc biệt, việc duy trì và phát triển Phong trào mới chỉ dừng lại ở mức sự tự nguyện của quần chúng, thiếu những biện pháp tác động mang tính quản lý nhà nước về văn hóa, cộng tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện Phong trào còn nhiều hạn chế; thúc đẩy các nguồn lực xã hội hóa đầu tư, hỗ trợ thực hiện Phong trào chưa tương xứng với điều kiện, tiền năng ở nhiều nơi trong vùng…

Để phát huy những kết quả đạt được và khắc phục, hạn chế nêu trên, BCĐ Phong trào cần triển khai thực hiện một số giải pháp như sau: Củng cố và nâng cao hiệu lực hoạt động của BCĐ Phong trào; tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong việc chỉ đạo, điều hành Phong trào ở cơ sở; phát triển Phong trào theo chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, đẩy mạnh vai trò tự quản cộng đồng, phát huy hiệu quả hoạt động trong hương ước, quy ước của mỗi cộng đồng dân cư; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện Phong trào đến với đồng bào dân tộc ít người ở vùng sâu, vùng xa…/.

Gửi phản hồi

Nguồn bài viết: Cổng Thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Tin tức khác