TX. Cai Lậy trên lộ trình xây dựng đô thị loại III

Tác giả: Phương Nghi

Theo định hướng phát triển, TX. Cai Lậy sẽ đạt các tiêu chí đô thị loại III vào năm 2020, nhưng do là một đô thị mới thành lập nên bên cạnh những thuận lợi, TX. Cai Lậy cũng gặp nhiều khó khăn trong xây dựng phát triển lên đô thị loại III.

Các công trình thương mại, dịch vụ của TX. Cai Lậy chỉ mới đạt 12,5% so với tiêu chuẩn đô thị loại III phải đạt từ 50% trở lên (Ảnh chụp ở chợ Cai Lậy).

Các công trình thương mại, dịch vụ của TX. Cai Lậy chỉ mới đạt 12,5% so với tiêu chuẩn đô thị loại III phải đạt từ 50% trở lên (Ảnh chụp ở chợ Cai Lậy).

Thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 30-11-2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ TX. Cai Lậy về xây dựng và phát triển TX. Cai Lậy đạt chuẩn đô thị loại III vào năm 2020, trong hơn một năm qua, các cấp ủy đảng và chính quyền đã tập trung phấn đấu đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội kết hợp chuyển dịch kinh tế, nâng tỷ trọng khu vực kinh tế phi nông nghiệp. Tập trung ngân sách trong điều kiện còn hạn hẹp để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, từng bước chỉnh trang và phát triển đô thị đáp ứng các yêu cầu tiêu chí đô thị loại III.

“Việc phân loại đô thị được thực hiện theo Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25-5-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, để đạt đô thị loại III, TX. Cai Lậy phải phấn đấu đạt 5 tiêu chí và 59 tiêu chuẩn, trong đó phải đạt những tiêu chí như: Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế – xã hội. Quy mô dân số toàn bộ đạt từ 100.000 người, khu vực nội thành, nội thị đạt từ 50.000 người trở lên. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị đạt từ 60%, khu vực nội thành, nội thị đạt từ 75% trở lên. Mật độ dân số toàn đô thị đạt từ 1.400 người/km2 trở lên…” – ông Trần Tấn Kiệt, Phó Chủ tịch UBND TX. Cai Lậy cho biết.
Tuy nhiên, đến nay, TX. Cai Lậy đều chưa đạt 5 tiêu chí mà chỉ mới đạt 33/59 tiêu chuẩn của đô thị loại III. Một số tiêu chuẩn TX. Cai Lậy đạt như: Cân đối thu chi ngân sách; chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tỷ lệ hộ nghèo; dân số đô thị; mật độ dân số khu vực nội thị… Trong 26 tiêu chuẩn mà thị xã chưa đạt có nhiều tiêu chuẩn có tỷ lệ đạt rất thấp so với tiêu chuẩn đô thị loại III như: Hệ thống giao thông; hệ thống thoát nước; thu gom, xử lý nước thải, chất thải; các công trình văn hóa cần phải đạt 30% trở lên nhưng TX. Cai Lậy mới đạt 10%; các công trình thương mại, dịch vụ của thị xã mới đạt 12,5%/50% trở lên; đất cây xanh đô thị của thị xã chỉ đạt khoảng 2m2/người trong khi yêu cầu của tiêu chuẩn đô thị loại III là phải từ 7m2/người…

Theo phân tích của Thị ủy Cai Lậy trong báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết về xây dựng và phát triển TX. Cai Lậy đạt chuẩn đô thị loại III vào năm 2020 cho thấy, nguyên nhân của những hạn chế, khó khăn mà TX. Cai Lậy gặp phải trong xây dựng đô thị đạt chuẩn loại III là do năm 2016 tổng nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách tỉnh phân bổ cho thị xã và ngân sách của thị xã khoảng 66,4 tỷ đổng, chưa đáp ứng được nhu cầu đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, nhất là hệ thống giao thông nội thị cần nguồn vốn đầu tư rất lớn.

Nguồn vốn đầu tư dàn trải, chưa tập trung đầu tư phát triển các trục đường giao thông mới liên khu vực để mở rộng đô thị hóa, tạo động lực phát triển kinh tế và tăng dân số cơ học cho khu vực đô thị. Công tác kêu gọi đầu tư, khuyến khích đầu tư chưa được phối hợp thường xuyên với các ngành tỉnh để xúc tiến đầu tư, quảng bá rộng rãi các dự án cần kêu gọi đầu tư để các nhà đầu tư tiếp cận, tìm hiểu cơ hội đầu tư. Bên cạnh đó, do TX. Cai Lậy là đô thị mới thành lập, chưa phát triển nên chưa hấp dẫn các nhà đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, nhà ở…

Thị ủy Cai Lậy cũng đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong xây dựng và phát triển TX. Cai Lậy đạt chuẩn đô thị loại III, trong đó tập trung vào các lĩnh vực như: Phát triển kinh tế; đầu tư phát triển hệ thống công trình xã hội; đầu tư phát triển hệ thống công trình kỹ thuật; huy động có hiệu quả các nguồn vốn tập trung đầu tư phát triển đô thị; về dân số và lao động phi nông nghiệp, thị xã phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2020 quy mô dân số nội thị đạt 50.000 người…

Ngoài ra, Thị ủy Cai Lậy kiến nghị với các sở, ngành tỉnh và UBND tỉnh đưa danh mục các dự án sử dụng ngân sách tỉnh, Trung ương để ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn thị xã vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017 – 2020. UBND tỉnh tăng tỷ lệ bố trí vốn ngân sách tập trung hàng năm để đầu tư các công trình trọng điểm, nhằm tạo động lực phát triển kinh tế cho thị xã, giảm tỷ lệ điều tiết nguồn thu từ cấp quyền sử dụng đất hàng năm trích nộp về tỉnh để tập trung nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng đô thị thị xã.

Về mặt Nhà nước, ông Trần Tấn Kiệt, Phó Chủ tịch UBND TX. Cai Lậy cho biết, để TX. Cai Lậy trở thành đô thị loại III đến năm 2020, trên cơ sở thực hiện Nghị quyết của Thị ủy, Chương trình phát triển đô thị của tỉnh và quy hoạch tổng thể được phê duyệt, thị xã sẽ đề ra và thực hiện kế hoạch cụ thể theo từng năm. Theo đó, thị xã sẽ chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân. Tập trung xây dựng đô thị theo hướng phát triển không gian đô thị đảm bảo tính đồng bộ trong quá trình xây dựng phát triển cũng như cải tạo và chỉnh trang đô thị; đồng thời quản lý xây dựng chặt chẽ sau quy hoạch, gắn quy hoạch đô thị với phát triển nông thôn.

Cùng với việc hoàn thành công tác quy hoạch, thị xã sẽ tập trung triển khai các dự án mở rộng, nâng cấp và xây dựng mới cơ sở hạ tầng, bám sát các tiêu chí phân loại đô thị. Bên cạnh đó, thị xã huy động các nguồn vốn, nhằm từng bước xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, gắn với phát triển các khu dân cư, trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học, mạng lưới giao thông, hạ tầng kỹ thuật, viễn thông, điện chiếu sáng, cây xanh, hệ thống cấp nước sinh hoạt, thoát nước và xử lý chất thải. Ngoài ra, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu của đô thị loại III.

Gửi phản hồi

Nguồn bài viết: Báo Ấp Bắc

Tin tức khác