UBND tỉnh Long An tổ chức lễ trao tặng các phần thưởng Nhà nước

Tác giả: TT – Hồ Hiệp

Lễ trao tặng các phần thưởng Nhà nước và Hội nghị tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015, ngày 18 tháng 5 năm 2015, UBND tỉnh tổ chức Lễ trao tặng các phần thưởng Nhà nước và Hội nghị tổng kết công tác thi đua-khen thưởng năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Tham dự buổi lễ có ông Đỗ Hữu Lâm – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh, ông Đặng Văn Xướng – Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Võ Lê Tuấn – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An cùng lãnh đạo các Sở, ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã và thành phố.

untitled

Tại buổi lễ, ông Đỗ Hữu Lâm​ – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh – Đặng Văn Xướng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Trần Hữu Phước – nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Thanh Chánh – nguyên Bí thư Huyện ủy huyện Tân Trụ. Ngoài ra, có 19 tập thể và 32 cá nhân khác cũng được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 7 tập thể nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 38 tập thể và 105 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích đóng góp trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

untitledd

Kết quả phong trào thi đua năm 2014 trên lĩnh vực kinh tế với sự tập trung nỗ lực các cấp, các ngành và sự năng động của các thành phần kinh tế nên mức tăng trưởng đạt 11% (KH 11,5%), bằng với mức tăng trưởng năm trước nhưng chưa đạt kế hoạch đề ra, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng (khu vực I chiếm 27,3%; khu vực II chiếm 41,5%; khu vực III chiếm 31,2%). Thi đua phát triển văn hóa-xã hội thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm-giảm nghèo cơ bản thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 3,8%; giải quyết việc làm cho 30.566 lao động; triển khai thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, mục tiêu của phong trào thi đua năm 2015 là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả, bảo đảm kinh tế phát triển bền vững và tăng trưởng hợp lý. Thực hiện tốt mục tiêu an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, tăng cường công tác quản lý, cải cách hành chính đi vào chiều sâu; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng – an ninh và trật tự an toàn xã hội. Tích cực lãnh đạo, chỉ đạo và động viên cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ và nhân dân tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua toàn dân, toàn diện, liên tục phấn đấu thực hiện đạt một số chỉ tiêu quan trọng sau đây: Tăng trưởng kinh tế đạt 11,5%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 6.555 tỷ đồng; GDP bình quân đầu người 50 triệu đồngnăm; sản lượng lương thực đạt 2,8 triệu tấn; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%; Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 55%; Tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân 71%.

untitleddcxcz

Bên cạnh đó, Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2014 diễn ra trong tinh thần đoàn kết của các cơ quan, đơn vị thông qua việc ký kết giao ước thi đua năm 2015. Tại buổi lễ, ông Đỗ Hữu Lâm – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu để thực hiện tốt phong trào thi đua trong năm 2015, các đơn vị cần quan tâm chỉ đạo các Cụm, Khối thi đua hoàn chỉnh Quy chế thi đua, khen thưởng và bổ sung, hoàn chỉnh đăng ký các chỉ tiêu thi đua cụ thể trong năm 2015. Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp cần tham mưu lãnh đạo địa phương, đơn vị triển khai tổ chức thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2015; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới nhất là 36 xã phấn đấu đạt chuẩn và giữ vững xã Nông thôn mới vào năm 2015; tổng kết giai đoạn 1 phong trào thi đua “Cả nước xây dựng nông thôn mới”, tiếp tục thực hiện 04 chương trình đột phá; 09 công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh; đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức; cải cách hành chính nhà nước, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý cùa chính quyền các cấp; chấn chỉnh đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính ở các ngành, các cấp. Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Tăng cường đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức-người lao động trực tiếp-nông dân sản xuất kinh doanh giỏi nhằm phát hiện bồi dưỡng và xây dựng điển hình tiên tiến để trở thành chiến sĩ thi đua toàn quốc, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới nhân dịp Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc vào năm 2015. Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 9 tập thể và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 30 tập thể vì có thành tích tốt trong phong trào thi đua năm 2014.

Gửi phản hồi

Tin tức khác