Vĩnh Long: Hội nghị triển khai các văn bản của Trung ương về chính sách tinh giản biên chế

Tác giả: PV

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị và Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức hội nghị triển khai các văn bản liên quan đến công tác tinh giản biên chế và giải quyết chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện tái cử, tái bổ nhiệm.image001

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Quang- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được triển khai các nội dung xoay quanh Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong các cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội và Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 09/3/2015 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Ngày 17/4/2015, Bộ Chính trị cũng đã ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Việc tinh giản biên chế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược tổng thể cải cách hành chính của Việt Nam, được Đảng và Nhà nước quyết tâm thực hiện, mục đích nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan đảng, nhà nước và tổ chức chính trị- xã hội, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Vì thế, việc tổ chức triển khai các văn bản quan trọng này cũng nhằm mục đích thống nhất về nhận thức và hành động trong tổ chức thực hiện, đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch, công bằng, đúng pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Quang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nhấn mạnh công tác tinh giản biên chế và giải quyết chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện tái cử, tái bổ nhiệm đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, liên quan trực tiếp và ảnh hưởng đến toàn hệ thống chính trị.

Vì vậy, sau Hội nghị này, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và cán bộ làm công tác tổ chức cần chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai thực hiện và xác định rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, nhất là trách nhiệm và thẩm quyền của người đứng đầu trong việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Bên cạnh đó phải thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc, mục đích, ý nghĩa của chính sách nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức, hướng tới mục tiêu xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước đã đề ra.

Trả lời

Tin tức khác