Vĩnh Long: Nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần cho nhân dân

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa từ năm 2010-2015, Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Long đã cấp trang thiết bị âm thanh cho 45 Trung tâm Văn hóa thể thao xã, 28 Nhà văn hóa, khu thể thao ấp, 1 phòng Văn hóa Thông tin huyện và 1 Trung tâm Văn hóa thể thao đình làng với số tiền trên 4,7 tỉ đồng.

hực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa từ năm 2010-2015, Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Long đã cấp trang thiết bị âm thanh cho 45 Trung tâm Văn hóa thể thao xã, 28 Nhà văn hóa, khu thể thao ấp, 1 phòng Văn hóa Thông tin huyện và 1 Trung tâm Văn hóa thể thao đình làng với số tiền trên 4,7 tỉ đồng. Ngoài ra, Sở VHTTDL còn cấp 30 triệu đồng mua ấn phẩm văn hóa cho các xã khó khăn vùng dân tộc; hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp xây dựng 4 Trung tâm Văn hóa thể thao xã và 2 Nhà văn hóa, khu thể thao ấp với số tiền là 1,5 tỉ đồng. Đến nay, các trang thiết bị này đã phát huy được hiệu quả, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương tổ chức sinh hoạt văn hóa, thể thao, mít tinh, tuyên truyền, cổ động chính trị, biểu diễn văn nghệ phục vụ bà con vùng nông thôn vui chơi, giải trí, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, tinh thần.

Ngoài ra, Sở VHTTDL còn cấp 30 triệu đồng mua ấn phẩm văn hóa cho các xã khó khăn vùng dân tộc; hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp xây dựng 4 Trung tâm Văn hóa thể thao xã và 2 Nhà văn hóa, khu thể thao ấp với số tiền là 1,5 tỉ đồng.
Đến nay, các trang thiết bị này đã phát huy được hiệu quả, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương tổ chức sinh hoạt văn hóa, thể thao, mít tinh, tuyên truyền, cổ động chính trị, biểu diễn văn nghệ phục vụ bà con vùng nông thôn vui chơi, giải trí, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, tinh thần.

Gửi phản hồi

Nguồn bài viết: Báo Vĩnh Long

Tin tức khác