Vĩnh Phúc: Người lao động được giải quyết việc làm từ chính sách đúng đắn

Tác giả: Phúc Vĩnh - Lê Hoàn

Xác định công tác xuất khẩu lao động là một nhiệm vụ quan trọng trong việc giải quyết việc làm cho người lao động, ngay từ đầu, Sở LĐTB&XH đã tập trung chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ của ngành nên kết quả chỉ tiêu giải quyết việc làm ở các đơn vị đều đạt theo kế hoạch.

Lớp khai giảng cho học viên được đào tạo nghề trước khi đi xuất lao động.

Lớp khai giảng cho học viên được đào tạo nghề trước khi đi xuất lao động.

Đẩy mạnh xuất khẩu lao động 

Xác định công tác xuất khẩu lao động là một nhiệm vụ quan trọng trong việc giải quyết việc làm cho người lao động, ngay từ đầu, Sở LĐTB&XH đã tập trung chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ của ngành nên kết quả chỉ tiêu giải quyết việc làm ở các đơn vị đều đạt theo kế hoạch.
Bên cạnh đó, Sở đã tích cực mở rộng mối quan hệ với các ngành, địa phương, công ty, xí nghiệp trong các khu công nghiệp, khu chế xuất nhằm giải quyết “đầu ra” cho thị trường lao động. Đặc biệt, thành lập Trung tâm Đào tạo lao động xuất khẩu tỉnh Vĩnh Phúc nhằm tăng cường công tác xuất khẩu lao động, tập trung vào một đầu mối, bảo đảm chuyên môn hóa cao.
Tính riêng trong năm 2014, toàn tỉnh đưa được 2.247 người đi xuất khẩu lao động, đạt 100,7% so với kế hoạch đề ra. Người lao động đi làm đều được trang bị kiến thức tốt, chấp hành kỷ luật lao động, tạo uy tín với nước bạn, đặc biệt với những thị trường khó tính như Nhật, Hàn Quốc… Tỉnh cũng có chính sách hỗ trợ cho người lao động vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Cụ thể, trong năm 2014, đã tổ chức hỗ trợ cho 258 lao động với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.
Nhằm giải quyết việc làm cho người lao động, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực và giúp các doanh nghiệp trong nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực, thời gian tới, Sở LĐTB&XH sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến tới cán bộ, đảng viên và nhân dân chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác học nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động.
Mặt khác, Sở tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 37 của tỉnh về một số chính sách hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo giai đoạn 2012 – 2015; tiến hành tổng kết, đánh giá quá trình thực hiện Nghị quyết số 37, tham mưu, bổ sung, hoàn thiện chính sách về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho phù hợp, cũng như đóng góp vào dự thảo nghị quyết đào tạo nghề và giải quyết việc làm của tỉnh trong tình hình mới.
Tỉnh tạo môi trường đầu tư thông thoáng nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất nhằm tạo ra nhiều việc làm mới cho người lao động; xây dựng các khu, cụm công nghiệp, cụm làng nghề, hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hợp tác xã để phát triển sản xuất, tạo việc làm. Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động, chú trọng thị trường truyền thống, quan tâm mở rộng các thị trường mới có thu nhập cao cho người lao động; tăng cường nguồn vốn cho quỹ phát triển việc làm, bảo đảm thuận lợi cho việc tiếp cận vốn, giải ngân nhanh cho người lao động, tăng hiệu quả nguồn vốn vay giải quyết việc làm.
Nhiều chính sách thỗ trợ thúc đẩy người lao động
Với mục tiêu góp phần tích cực ổn định thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp trong nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực và trợ giúp người lao động ổn định việc làm, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tỉnh Vĩnh Phúc đã tham mưu và triển khai nhiều giải pháp cụ thể trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương
Ngày 19/12/2011, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo giai đoạn 2012 – 2015. Đây là một chủ trương, chính sách lớn của tỉnh trên cơ sở kế thừa và phát triển những chính sách về dạy nghề và giải quyết việc làm của các giai đoạn trước. Nghị quyết gồm 4 nhóm chính sách về dạy nghề, bồi dưỡng kiến thức, hướng nghiệp, phân luồng và giải quyết việc làm. Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết số 37, trên từng lĩnh vực đã đạt được những kết quả tích cực.
Ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, UBND tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo các cấp từ tỉnh đến xã, phường. Đến nay, đã có 9/9 huyện và 137/137 xã, phường thành lập ban chỉ đạo. Với vai trò là cơ quan thường trực, Sở LĐTB&XH đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng nhiều văn bản để triển khai thực hiện Nghị quyết; tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú, đưa nội dung Nghị quyết và thông tin về dạy nghề, việc làm đến cấp cơ sở và người lao động.
Hoạt động dạy nghề, hỗ trợ kinh phí học nghề được quan tâm chú trọng. Hệ thống mạng lưới cơ sở dạy nghề đang được kiện toàn và củng cố theo hướng nâng cao chất lượng, đào tạo đáp ứng nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề được Trung ương và tỉnh quan tâm, đầu tư. Các chương trình dạy nghề được điều chỉnh, cập nhật cho phù hợp với thực tế đào tạo. Từ năm 2012 – 2014, tỉnh đã hỗ trợ kinh phí học nghề hệ cao đẳng, trung cấp nghề, bổ túc văn hóa + nghề cho 18.335 lượt người với kinh phí gần 48,5 tỷ đồng.
Với những giải pháp tích cực, nhất là chính sách hỗ trợ, khuyến khích học nghề, giai đoạn 2012 – 2014, toàn tỉnh đã tuyển mới được 46.650 người, trong đó cao đẳng nghề 2.443 người, trung cấp nghề và bổ túc văn hóa + nghề 11.659 người, sơ cấp nghề 32.512 người. Đã giải quyết việc làm cho trên 66.921 lao động, trong đó: giải quyết việc làm trong nước là 63.514 người và xuất khẩu lao động 3.407 người. Chất lượng đào tạo nghề ngày càng được nâng cao; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 48,6%, cao hơn mức trung bình của cả nước. Đây là những kết quả đáng khích lệ trước tình hình khó khăn chung hiện nay./.

Trả lời

Tin tức khác