Vĩnh Phúc: Tam Dương huy động gần 2.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Tác giả: Mai Liên

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, 5 năm qua (2011-2015), huyện Tam Dương huy động các nguồn lực được gần 2.000 tỷ đồng đầu tư cho xây dựng NTM. Trong đó, nhân dân đóng góp gần 470 tỷ đồng; hiến gần 48 nghìn m2 đất; 65 nghìn ngày công lao động.

Đến tháng 10 năm 2015, toàn huyện có 5/12 xã đạt chuẩn NTM; 9/12 xã đạt Tiêu chí thu nhập; 11/12 xã đạt tiêu chí hộ nghèo; 12/12 xã đạt Tiêu chí tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên; 5/12 xã đạt Tiêu chí môi trường.

Để trở thành huyện NTM trong năm 2016, Tam Dương tiếp tục tập trung các nguồn lực hỗ trợ đầu tư các xã theo kế hoạch đầu tư công trung hạn; xác định các tiêu chí khó trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện; đẩy mạnh phát triển sản xuất, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người dân nông thôn. Đồng thời, huy động tối đa các nguồn lực xã hội hóa; phân công các phòng, ban, cơ quan chuyên môn kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và giải ngân vốn cho các các xã…

Gửi phản hồi

Nguồn bài viết: Báo Vĩnh Phúc

Tin tức khác