Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, Doanh nhân văn hóa thế giới

Tác giả: Trí Thiện

Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc còn nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, khi đi học lấy tên là Nguyễn Tất Thành, khi hoạt động cách mạng lấy tên là Nguyễn Ái Quốc, sinh ngày 19/5/1890 trng một gia đình nhà nho yêu nước tại làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Sinh ra và lớn lên vào lúc đất nước trong đêm đen nô lệ, chứng kiến cuốc sống lầm than cực khổ của nhân dân dưới ách thống trị của thực dân phong kiến tàn bạo và những thất bại của các phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của các sĩ hu và các nhà yêu nước, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã quyết chí ra đi tìm đường cứu nước. Người đã làm tỏa sáng chân lý muôn đời “Không có gì quý hơn độc lập tự do” và truyền thống cao đẹp “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công”; là biểu tượng của ý chí kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam, của tinh thần thương dân yêu nước nồng nàn, của tấm lòng hết mực nhân ái, nghĩa tình, bao dung, của hẩm chất cao cả trung thực, cần cù, sáng tạo.

images (1)

Từ buổi thiếu niên cho đến hút cuối cùng, Người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta và nhân dân thế giới, với một cuộc dời đầy oanh liệt, đầy gian khổ hy sinh, vô cùng cao thượng, trong sáng và đẹp đẽ. Người kế tục và phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước ngàn đời của dân tộc Việt Nam; thực hiện sứ mệnh giao phó, là lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam; người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc đã và đang đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, phát triển và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.

 Người sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện Đảng ta, thành lậ Mặt trận dân tộc thống nhất, thành lập lực lượng vũ trang nhân dân, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, lãnh đạo các cuộc kháng chiến, cứu nước thắng lợi, giải phoáng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Người đã mang lại độc lậ tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước, đưa dân tộc Việt Nam trở thành một trong những dân tộc tiên hong của thời đại; công lao của người như trời cao, biển rộng, đạo đức, trí tuệ của người chiếu tỏa khắ muôn phương. Người là linh hồn, là ngọn cờ chói lọi, là động lực sức mạnh vô biên cho những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX, viết nên những trang sử vẻ vang nhất của Tổ Quốc ta; Người như ánh sao luôn lấp lánh trên bấu

Trả lời

Tin tức khác