Quy định đối tượng trình độ Trung cấp lý luận chính trị

Tác giả: Hồ Đức Cường - Đức Hiệp

Theo Quy định số 256-QĐ/TW, ngày 16/9/2009 của Ban Bí Thư Trung ương  tại Điều 4, quy định thẩm quyền, trách nhiệm xác định như sau: Các trường hợp đã được xác định trình độ lý luận chính trị theo Quy định số 12-QĐ/TC-TT-VHTW, ngày 09/0l/2004 của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) cho đến thời điểm Quy định này có hiệu lực thì không tiến hành xác định lại.
Trong đó, Quy định số 12-QĐ/TC-TTVH, ngày 09/01/2004 của Ban Tổ chức và Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, quy định như sau:
I. Quy định trình độ lý luận chính trị:
1. Đối tượng được công nhận có trình độ cao cấp lý luận chính trị.
* Những người có bằng đại học chính trị, đại học chuyên ngành Mác-Lênin (Triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính trị Mác-Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Chính trị học, Lịch sử Đảng), đại học chuyên ngành Tư tưởng – Văn hoá, đại học chuyên ngành Tổ chức.
* Những người đã tốt nghiệp chương trình đào tạo cán bộ cấp chiến thuật – chiến dịch nhóm ngành Khoa học – xã hội và Nhân văn, Quản lý – Chỉ huy quân sự (Học viện Quốc phòng, Học viện Chính trị – Quân sự, Học viện Lục quân, Học viện Khoa học quân sự).
* Những người có bằng thạc sĩ, tiến sĩ, tiến sĩ khoa học chuyên ngành Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.
2. Đối tượng được công nhận có trình độ trung cấp lý luận chính trị.
* Những người đã tốt nghiệp ở các học viện, trường đại học, cao đẳng của các trường thuộc chuyên ngành Kinh tế – Quản trị, kinh doanh, Khoa học xã hội và Nhân văn ở trong nước.
* Những người đã tốt nghiệp hoặc đã học xong chương trình trung học chính trị tại các trường chính trị tỉnh, thành và ở các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được cấp có thẩm quyền giao trách nhiệm đào tạo trung cấp lý luận chính trị.
* Những người đã tốt nghiệp hoặc đã học xong chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân ở cơ sở tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
* Những người tốt nghiệp hệ dài hạn (từ hai năm trở lên) không phải chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tại các phân hiệu Nguyễn Ái Quốc và các trường Đảng khu vực (trước đây) và Phân viện Hà Nội, Phân viện Đà Nẵng, Phân viện Thành phố Hồ Chí Minh, Phân viện Báo chí và Tuyên truyền.
* Những người tốt nghiệp các ngành khoa học kỹ thuật, khoa học tự nhiên đã bảo vệ thành công luận án TS và TSKH (PTS và TS cũ) ở trong nước và ở các nước XHCN.
* Những người có bằng thạc sĩ chuyên ngành khoa học Xã hội và Nhân văn, chuyên ngành Kinh tế – Quản trị, kinh doanh ở trong nước.
* Những người đã tốt nghiệp hệ dài hạn trường đào tạo sĩ quan, Quản lý – Chỉ huy quân sự, công an, các học viện đào tạo cán bộ cấp chiến thuật – chiến dịch ngành hậu cần, kỹ thuật.
3. Đối tượng được công nhận có trình độ sơ cấp lý luận chính trị:
* Những người đã tốt nghiệp ở các học viện, trường đại học, cao đẳng trong nước (trừ những trường được quy định ở điểm 2 tại văn bản này), những người tốt nghiệp các trường trung học chuyên nghiệp khối ngành kinh tế, những người tốt nghiệp các trường trung cấp quân đội, công an.
* Những người đã tốt nghiệp các học viện, trường quân đội cấp phân đội không thuộc nhóm ngành khoa học xã hội và nhân văn, quản lý, chỉ huy quân sự, công an.
II. Phạm vi sử dụng:
1. Việc xác định trình độ lý luận chính trị được áp dụng chung cho cả nước, ở các hệ thống đào tạo (hệ thống trường Đảng, hệ thống trường Nhà nước, trường lực lượng vũ trang, trường các đoàn thể).

Như vậy, những đối với đối tượng đã tốt nghiệp sau ngày16/9/2009 thì phải áp dụng Quy định số 256-QĐ/TW, ngày 16/ 9/2009 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng về việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng hoặc đại học chính trị chuyên ngành và sau đại học tại Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

Ngược lại, những đối tượng tốt nghiệp trước ngày16/9/2009 không thuộc trường hợp phải xác định lại trình độ lý luận chính trị.
Trong thời gian qua nhiều văn bản hướng dẫn, nhưng một số cơ quan, đơn vị có cách hiểu và vận dụng khác nhau về Quy định số 256-QĐ/TW, ngày 16/9/2009 của Ban Bí Thư Trung ương, tuy nhiên hiện nay được biết, Bộ Công an đã có cách hiểu đúng và làm đúng quy định, cụ thể: những đối tượng nằm trong giai đoạn Quy định số 12-QĐ/TC-TT-VHTW, ngày 09/0l/2004 của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) đến trước ngày Quy định số 256-QĐ/TW ngày 16/9/2009 của Ban Bí Thư Trung ương có hiệu lực sẽ được công nhận trình độ Trung cấp lý luận chính trị mà không bắt buộc phải đi học lại.

Việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên nhằm bảo sự thống nhất về tiêu chuẩn trình độ lý luận chính trị trong Đảng; làm cơ sở xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về lý luận chính trị và thực hiện chính sách đối với cán bộ, đảng viên. Đối tượng xác định là cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị ở các trường ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng hoặc đã học đại học chính trị chuyên ngành và sau đại học tại Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, nay có nhu cầu được xác định trình độ lý luận chính trị.

Do dó, Căn cứ tại Quy định số 256-QĐ/TW ngày 16/9/2009 của Ban Bí Thư Trung ương về việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng hoặc đại học chính trị chuyên ngành và sau đại học tại Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh chỉ có hiệu lực áp dụng kể từ ngày ký, và chỉ áp dụng đối tượng không nằm trong Quy định số 12-QĐ/TC-TT-VHTW, ngày 09/0l/2004 của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) và các đối tượng khác./.

Trả lời

Tin tức khác